Autá, ktoré existujú len na papieri

Môžem ísť do osobného bankrotu, keď som vlastnil auto?

Kedysi ste mali auto. Slúžilo dobre až do času, kým náklady na potrebné opravy prevyšovali jeho hodnotu. Známy sa ponúkol, že od Vás auto kúpi a tak ste mu odovzdali kľúče a doklady. A ak ste po predaji neprepísali auto aj na dopravnom inšpektoráte, čítajte ďalej.


V oddlžení konkurzom (osobný bankrot) prenecháva dlžník celý svoj majetok na úhradu svojich dlhov veriteľom. Ustanovený správca zisťuje majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu (nasledujúci kalendárny deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku). 

Napríklad, ak 10.10.2022 bolo v obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu, deň 11.10.2022 sa považuje uznesenie za doručené pre tzv. fikciu doručenia, a tento deň je zároveň dňom vyhlásenia konkurzu. Čo vlastní dlžník 11.10.2022 podlieha konkurzu. Zaujímavosťou je, že ak dlžník nadobudne majetok až 12.10.2022, tento majetok už konkurzu nepodlieha.

Správca pri zisťovaní majetku požiada o súčinnosť aj príslušný Dopravný inšpektorát, ktorý vykoná lustráciu dlžníka medzi vlastníkmi a držiteľmi motorových vozidiel v rámci celého územia SR. Správca sa dozvie nielen o aktuálnom stave, ale tiež sa dozvie, ak dlžník napríklad vozidlo pred konkurzom predal alebo prepísal na niekoho iného. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre veriteľov, ktorí by mohli takému úkonu dlžníka odporovať a zároveň podať žalobu pre nepoctivý zámer, následkom čoho by mohlo byť zrušenie oddlženia.

Častejšími prípadmi sú evidované motorové vozidlá vo vlastníctve dlžníka, ktoré buď neexistujú alebo ich dlžník predal bez prepisu na dopravnom inšpektoráte. Častokrát prepisu vlastníka bráni blokácia vyznačená pre prebiehajúce exekučné konanie (ak bolo proti dlžníkovi vedené). 

Jedným z účinkov vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka je aj zastavenie exekučných konaní pre vymôženie pohľadávok  dotknutých oddlžením, zároveň v prípade speňaženia motorového vozidla, na úspešného záujemcu sa predá bez obmedzujúcich blokácii. Ak ale dlžník vozidlom nedisponuje, správca musí zistiť prečo došlo k nesúladu medzi zapísaným stavom na dopravnom inšpektoráte a stavom skutočným. 

Veľmi častým javom je, že dlžník vozidlo predal na náhradné diely, pretože bolo nepojazdné. Nepojazdné vozidlo môžete odovzdať autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel, ten o tom vydá potvrdenie, na základe ktorého dopravný inšpektorát trvalo vyradí z evidencie zošrotované vozidlo. Akonáhle dlžník nepostupoval týmto (zákonným) spôsobom a vozidlo predal (bez prepisu) alebo rozobral na náhradné diely, naďalej bude evidovaný ako vlastník a držiteľ vozidla. V konkurze bude zistená pozitívna lustrácia na vlastníctvo vozidla, ktoré však reálne nebude existovať. V takomto prípade podá dlžník správcovi čestné vyhlásenie, čo sa s predmetným vozidlom stalo, kde sa nachádza, prípadne či vôbec existuje. 

Čestné vyhlásenie má rovnakú právnu váhu ako odpoveď dopravného inšpektorátu, nakoľko dopĺňa zistené skutočnosti. Ak by dlžník v čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, vystavil by sa nielen trestno-právnej zodpovednosti, ale s vysokou pravdepodobnosťou by mu mohlo byť zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer.

Správca o všetkých zistených skutočnostiach podáva súdu správu, ktorá je súčasťou správcovského a súdneho spisu. Veritelia sú v oddlženiach aktívni nielen čo sa prihlasovania pohľadávok týka, ale aj obrany svojich práv pred nepoctivými dlžníkmi. Zákon poskytol veriteľom 6 - ročnú lehotu na podanie návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka podľa § 166f zákona o konkurze  a reštrukturalizácii .

Ak ste v oddlžení a dopravný inšpektorát Vás eviduje ako vlastníka vozidla, je vhodné túto skutočnosť uviesť už v návrhu na vyhlásenie konkurzu, v časti zoznam majetku. Všetky dôležité skutočnosti uveďte správcovi pri úvodnom stretnutí alebo prvom spoločnom kontakte. Uvádzajte vždy pravdivé informácie, pretože veritelia od ktorých pohľadávok sa oddlžujete, majú dostatočný časový priestor preveriť Váš poctivý zámer.

Na záver pripájame upozornenie, aby ste vždy pri predaji motorového vozidla vykonali prepis vlastníka a držiteľa na dopravnom inšpektoráte. Ak je vozidlo pojazdné a nový majiteľ prepis nevykoná, vzhľadom na inštitút objektívnej zodpovednosti budú pokuty za dopravné priestupky vystavené na posledného známeho držiteľa vozidla. Aj napriek osobnému bankrotu, eventuálne pokuty sú nové pohľadávky, od ktorých oddlžení nie ste.