Leasing v oddlžení

Osobný bankrot má vplyv aj na leasing 

V oddlžení konkurzom (osobný bankrot) prenecháva dlžník celý svoj majetok na úhradu dlhov veriteľom.


Ako postupuje správca, ak má dlžník leasing na automobil?


Konkurzu podlieha majetok, ktorý dlžník vlastní ku dňu vyhlásenia konkurzu. Správca zisťuje majetok šetrením, napríklad aj vyžiadaním súčinnosti z príslušného dopravného inšpektorátu. V zozname vlastnených a držaných vozidiel dlžníka správca nesmie prehliadnuť stav kedy je vlastník odlišný od držiteľa. V prípade leasingu je ako vlastník evidovaná leasingová spoločnosť, a ako držiteľ je evidovaný dlžník, t. j. faktický uživateľ predmetného vozidla. 

Leasing predstavuje spôsob financovania, ktorý umožňuje fyzickým osobám alebo podnikateľom kúpiť automobil, pričom vlastníkom vozidla zostáva leasingová spoločnosti, ktorá vozidlo financuje. Výhodou leasingu je, že kupujúci nemusí platiť celú sumu za vozidlo naraz, ale môže ho financovať na splátky počas určitého času. Po skončení leasingu kupujúci má možnosť odkúpiť vozidlo od finančnej spoločnosti za stanovenú cenu, ktorá sa zvyčajne vypočítava ako zvyšková hodnota vozidla na konci leasingového obdobia. Ak si kupujúci neželá vozidlo odkúpiť, môže ho vrátiť finančnej spoločnosti a podľa zmluvy nemá žiadne ďalšie záväzky. 


Leasing nie je vyhlásením konkurzu zrušený, vzťah medzi spoločnosťou a dlžníkom naďalej trvá. Vyhlásený konkurz dáva správcovi oprávnenia konať za dlžníka a leasing vyplatiť, ak by to bolo pre konkurznú podstatu výhodnejšie. Správca vyzve leasingovú spoločnosť k súčinnosti, najmä k oznámeniu výšky nesplateného zostatku kúpnej ceny vozidla. 


Podľa § 167h ods. 2 zákona NRSR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”)    „Konkurzu podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu v dôsledku splnenia povinností správcom po vyhlásení konkurzu v prípadoch podľa § 45a.“Podľa § 45a ods. 2 a 3 ZKR  „ (2) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu kúpil a prevzal vec s výhradou vlastníctva bez toho, aby k nej nadobudol vlastnícke právo, nemôže predávajúci uplatňovať vrátenie veci, ak správca splní povinnosti podľa zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, ako bol predávajúcim k plneniu vyzvaný. (3) Správca môže splniť povinnosti podľa odseku 2, ak sa vec u úpadcu nachádza pri konaní s odbornou starostlivosťou zistí, že ich splnenie je pre podstatu výhodnejšie.“

V žiadnom prípade nemôže správca zapísať vozidlo vlastnené leasingovou spoločnosťou do súpisu majetku, a to až do momentu, kým leasing nebude úplne splatený (napríklad aj predčasne, úhradou z finančných prostriedkov z konkurznej podstaty). O splnení záväzku vydá leasingová spoločnosť tzv. kvitanciu, potvrdenie o splnení záväzku, ktoré následne slúži ako príloha k prepisu vlastníka na dopravnom inšpektoráte. Uvedené možno zhrnúť, že osobný bankrot nemusí nutne znamenať ukončenie leasingu.


Právne zamyslenie na záver:

Nakoľko nie je možné zapísať vozidlo do súpisu majetku pred vyplatením leasingu, nie je možné vozidlo zatiaľ speňažovať ani v konkurze. Pre speňažovanie je teda nevyhnutné najprv vyplatiť leasing. Avšak zákon neupravuje situáciu, ak v konkurznej podstate nie je dostatok prostriedkov k vyplateniu leasingu. Bude závisieť od odborných zručností správcu, ako dočasne zabezpečí takéto prostriedky do konkurzu; napríklad z výťažku speňaženia ostatného majetku podliehajúceho konkurzu. Ak iného majetku niet, podľa nášho názoru by mohli veritelia zložiť zálohu na "náklad speňaženia" podľa § 167t ods. 1 ZKR. Zákon takéto konanie nezakazuje, zároveň by bol naplnený účel zákona a právne záujmy veriteľov. Prijať zálohu na budúce náklady speňaženia by bolo možné aplikovaním analógie legis s poukazom na ust. §167k ods. 6 ZKR.