Osobný bankrot - OddlženieKontaktujte nás alebo dohodnite si úvodnú konzultáciu telefonicky

+421 910 228 993


Nižšie Vám priblížime problematiku oddlženia. Pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu / určenie splátkového kalendára Vás zo zákona zastupuje vždy Centrum právnej pomoci. Naše služby oceníte, ak vyžadujete osobitný prístup, diskrétnosť a žiadne čakanie; prípadne Vám zdravotný stav nedovoľuje cestovať a osobne vybavovať potrebné náležitosti. 

Oboznámime Vás s celým procesom oddlženia, pomôžeme Vám s návrhom a inými podaniami. 

Radíme aj klientom, ktorí už v konkurze sú a z rôznych dôvodov došlo ku komplikáciám alebo prieťahom.

Oddlženie - všeobecné informácie

Oddlženie je hovorovo známe ako "osobný bankrot." Právny poriadok ho upravuje vo štvrtej časti čl. I zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR"). 

Oddlžuje sa konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V konkurze prenechá dlžník celý svoj majetok (ku dňu vyhlásenia konkurzu) na uspokojenie pohľadávok veriteľom. Všetko, čo nadobudne dlžník po vyhlásení konkurzu, už konkurzu nepodlieha. Exekučné konania sa zastavujú, rovnako zrážky zo mzdy a iných príjmov.

Do oddlženia splátkovým kalendárom pôjde dlžník, ktorý má záujem svoj majetok si ponechať. Dlžník bude splácať svoje dlhy počas piatich rokov určeným splátkovým kalendárom. Budú zohľadnené jeho príjmové možnosti, výdavky, zdravotný stav, vek a ostatné okolnosti, aby splátkový kalendár bol zvládnuteľný.

Oddlženie neznamená, že pohľadávky dlžníka zaniknú, ale stanú sa nevymáhateľné. Pohľadávky budú naďalej existovať, avšak nebude možné ich už žalovať na súde, vymáhať v exekúcii a obdobných konaniach. Prebiehajúce súdne a exekučné konania sa zastavia.

Od akých pohľadávok budete oddlžení

Zákon upravuje dve skupiny pohľadávok, na ktoré sa oddlženie vzťahuje. Prvou sú pohľadávky podľa § 166a ods. 1 ZKR, ktoré sa v prípade konkurzu prihlasujú. V prípade splátkového kalendára ich uvádza dlžník v návrhu prípadne veritelia svoju pohľadávku oznámia správcovi, alebo podajú námietku.

Druhou skupinou pohľadávok, od ktorých sa dlžník oddlžuje, sú pohľadávky podľa § 166b ods. 1 ZKR, ktoré sú vylúčené z uspokojenia v konkurze alebo splátkovým kalendárom:

Pohľadávky sa stanú nevymáhateľné zo zákona, a od bez ohľadu na to, či sa veritelia do konkurzu prihlásia alebo nie. Tiež na nevymáhateľnosť nemá vplyv výška uspokojenia takejto pohľadávky v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Vo zvyšnej časti, v ktorej pohľadávka uspokojená nebola, sa stáva voči dlžníkovi nevymáhateľná.

Čo je to "rozhodujúci deň"?

Deň vyhlásenia konkurzu / poskytnutia ochrany je deň nasledujúci po zverejnení Uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku, napr. Uznesenie je zverejnené 8.4.2021, deň vyhlásenia konkurzu je 9.4.2021. Za "rozhodujúci deň" resp. obdobie je považovaný marec 2021 oddlženie sa týka pohľadávok, ktoré vznikli v marci a staršie.  

Zároveň nevymáhateľné voči dlžníkovi je príslušenstvo pohľadávky, ktoré vzniklo v rozhodujúci deň a neskôr. Toto sa netýka úverov na bývanie, ktoré veritelia do konkurzu neprihlásili. 

Ak existuje pohľadávka ktorá vznikla napr. 02/2021, veriteľ si môže v konkurze prihlásiť pohľadávku a príslušenstvo za mesiace 02/2021 a 03/2021. Bez ohľadu na uspokojenie, vo zvyšnej časti sa stáva pohľadávka s príslušenstvom nevymáhateľná. Ak vznikla pohľadávka v mesiaci apríl 2021 a neskôr, považuje sa už za novú pohľadávku a oddlženie sa na ňu a na príslušenstvo novej pohľadávky nevzťahuje.

Výnimky - čoho sa oddlženie netýka

podľa § 166c zákona č. 7/2005 Z. z.  medzi nedotknuté pohľadávky patria:

a) pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,

b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,

c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,

d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,

e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,

f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,

g) peňažný trest podľa Trestného zákona,

h) nepeňažná pohľadávka.

Podmienky - čo musíte spĺňať

Poctivý zámer

Zákon nedefinuje úplne, čo možno rozumieť pod poctivým zámerom. Je to najmä správanie dlžníka, ktoré jeho zámer odzrkadľuje. Ak dlžník vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh, uvádza pravdivé informácie v návrhu a poskytuje správcovi súčinnosť, predpokladá sa, že dlžník má poctivý zámer.

Po oddlžení by sa mal dlžník snažiť získať zamestnanie alebo iný zdroj príjmov. Zámerom štátu pri tvorbe tohto zákona je, aby sa čo najviac ľudí opäť začlenili do produktívnej časti ekonomiky... a platili dane a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V prípade, ak by dlžník po oddlžení zdedil, vyhral alebo bol obdarovaný majetkom, ktorý nie je nepatrný, dlžník by mal dobrovoľne uspokojiť svojich veriteľov aspoň polovicou z tohto mimoriadneho príjmu.

Zrušenie oddlženia

Veriteľ dlžníka má právo do šiestich rokov  od oddĺženia, domáhať sa jeho zrušenia. Veriteľ musí v konaní preukázať nepoctivý zámer dlžníka podľa § 166g ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.:

Na podnet prokurátora môže zrušiť oddlženie pre nepoctivý zámer aj súd, ktorý o oddlžení rozhodol. 

Je osobný bankrot pre mňa jediné riešenie? Zbaví ma všetkých dlhov?

Nie na všetky pohľadávky sa vzťahuje oddlženie. Tejto problematike sme sa venovali v časti Oddlženie.

Predtým, ako sa rozhodnete podstúpiť oddlženie konkurznom alebo splátkovým kalendárom, naštudujte si všetky informácie a poraďte sa s odborníkmi. Možno Vaše pohľadávky je možné riešiť dohodou s veriteľmi, možno sú premlčané, a možno ste sa len nedostatočne bránili v exekučnom konaní.

Každý klient má osobité pohľadávky, a preto je nutné zvážiť všetky dostupné možnosti. Bez preštudovania podkladov k Vaším pohľadávkam, sa nadiaľku nemôžme jednoznačne vyjadriť.

Chcem sa oddlžiť - ako mám postupovať? Aká je cena za osobný bankrot?

Zavolajte nám a dohodnite si termín stretnutia. Vysvetlíme Vám celý proces oddlženia a zároveň dostanete formuláre pre návrh. Naše služby sú spoplatnené za čas, ktorý Vám venujeme na individuálnych konzultáciách. Pre viac informácii nás kontaktuje.

Každý návrh na konkurz / konanie o splátkovom kalendári následne podáva na súd zo zákona Centrum právnej pomoci v zastúpení dlžníka. Po oddlžení budete Centru splácať sumu 500,- € v mesačných splátkach pod 15,- €. Proces splácania má centrum vysvetlené na svojej stránke.

Ako mi pomôže INsolvenia, ak sa chcem oddlžiť osobným bankrotom?

Konzultácie u nás sú prednostné, čím sa dostanete do oddlženia skôr. Podľa požiadaviek klienta asistujeme s vypracovaním návrhu pre povolenie oddlženia. 

Ďalej sú naše služby cielené pre klientov s komplikovanou situáciou, napr.: 

a pod.

Dostanem po osobnom bankrote hypotéku v banke?

Najbližších päť rokov od povolenia oddlženia budete mať záznam v úverovom registri. To, či po piatich rokov dostanete hypotekárny alebo iný úver, bude záležať najmä od banky. Podľa našich poznatkov - väčšina bánk (zatiaľ) odmieta poskytnúť úver dlžníkovi, a to aj po lehote dlhšej ako päť rokov od povolenia oddlženia. 

Novodobé oddlženia začali v roku 2017, teda ešte nemáme dlžníkov, ktorým by od oddlženia uplynula päťročná lehota. Túto problematiku sledujeme a zistenia budeme priebežne aktualizovať.

Môžem si po osobnom bankrote otvoriť účet v banke?

Áno, po oddlžení sa zastavujú exekúcie pre pohľadávky dotknuté oddlžením. Po otvorení nového účtu, Vám naňho nikto nesiahne (netýka sa to nových dlhov a oddlžením nedotknutých pohľadávok).

Ak ste mali účet v banke so záporným zostatkom, odporúčame ho po povolení oddlženia zrušiť, aby Vám nenabiehali nové poplatky a sankcie. Banka môže pohľadávku voči Vám aj naďalej účtovať, pretože oddlžením pohľadávky nezanikajú, ale stávajú sa nevymáhateľné. Po prijatí platby na účet, na ktorom bol záporný zostatok, by bola banka oprávnená túto platbu započítať na svoju oddlženú pohľadávku. V takomto prípade kontaktujte svojho správcu alebo sa na nás obráťte.

Po vyhlásení konkurzu sú naďalej vykonávané zrážky exekútorom.

Exekúcie pre pohľadávky, na ktoré sa oddlženie vzťahuje, sa zastavujú zo zákona. Tento proces môžete urýchliť, ak oznámite exekútorovi a exekučnému súdu pod príslušnou spisovou značkou, že bol na Váš majetok vyhlásený konkurz a povolené oddlženie. Stačí oznámiť obchodný vestník, v ktorom bolo uznesenie o oddlžení zverejnené, napr. OV 100/2021 zo dňa 26.05.2021. Odporúčame pripojiť ako prílohu samotné zverejnenie v obchodnom vestníku.

Konkurzný súd ani konkurzný správca neoznamujú oddlženia exekútorom dlžníka. 

Ak máte vykonávané zrážky zo mzdy alebo z dôchodku (iných príjmov), oznámte oddlženie zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke) resp. sociálnej poisťovni. Prípadné zrážky po oddlžení môžu deponovať a následne Vám ich vrátiť. Ak sa zrážky dostanú do sféry exekútora, už sa ich nedomôžete späť. 

Ak už máte deponované zrážky ku dňu vyhlásenia konkurzu, tieto budú spadať do konkurznej podstaty.

Kde nájdem informácie o mojom oddlžení?

Všetko podstatné nájdete v obchodnom vestníku, ktorý je verejný. Môžte skúsiť fulltextové vyhľadávanie na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - kliknite sem 

Dáta z obchodného vestníka sú preklápané aj na stránku register úpadcov - kliknite sem

V obchodnom vestníku a na registri úpadcov nájdete všetky informácie o insolvenčnom konaní, o správcoch ako aj o majetku v konkurze na predaj.

Od roku 2025 register úpadcov bude nahradený insolvenčným registrom.