Dlhová špirála

Kedy by dlžník už mal začať riešiť svoju nepriaznivú situáciu? Plynutie času finančné problémy prehlbuje, narastá príslušenstvo pohľadávky najčastejšie vo forme úrokov a úrokov z omeškania. Známe porekadlo "Čas sú peniaze." nikdy nebolo príznačnejšie. Čo môže platobnú neschopnosť spustiť? Ste si istý, že Vám sa to nestane? 

Úprimne, žiaden dlžník nemal v úmysle uviaznuť v dlhovej špirále, preto právna úprava osobného bankrotu novelou od r. 2017 zjednodušila konkurzné konanie a umožnila tak dlžníkom vyriešiť svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Štát si týmto krokom čiastočne priznal formu zlyhania, keď zákonmi nedostatočne chránil nízkopríjímové obyvateľstvo pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi. Akokoľvek neuveriteľne to v dnešnej dobe môže znieť, ľudia využívali pôžičky kde sa zaviazali vrátiť takmer násobok požičanej sumy. V prípade omeškania narastali rôzne sankcie a úroky z omeškania. Takáto pohľadávka bola následne postúpená na iného veriteľa, ktorý úroky z omeškania vypočítaval aj z úrokov omeškania predchádzajúceho veriteľa. Pohľadávka narastala exponencionálnym tempom, bez reálnej možnosti dlžníka ju uhradiť. 

Keď sa pohľadávka začala nabaľovať, mnoho dlžníkov sa ju snažilo vyplatiť novou pôžičkou, žiaľ častokrát ešte nevýhodnejšou, pretože dlžník nebol v takej finančnej kondícii aby mu poskytla úver niektorá banka, využíval služby nebankových spoločností. Register úpadcov je verejný, a môžete si sami pozrieť ako vyzerajú pohľadávky v konkurzoch. Časté sú pohľadávky vo výške napr. 15.000 € z čoho istina bola menej ako 2.000 € nehovoriac o tom, že pôžička bola dlžníkom splácaná ale splátky sa započítavali na príslušenstvo. Dlžník splácal zmluvné úroky, ktoré sa blížili k výške takmer rovnakej ako istina (požičaná suma). Následne sa dlžník dostal do omeškania, a veriteľ pohľadávku zosplatnil. Neuhradená časť pohľadávky rástla na príslušenstve až niekoľkonásobne prevýšila pôvodne požičanú sumu. Tempo, akým pohľadávka narastala, už prevyšovalo finančné možnosti dlžníka ju splácať. Dlžník nemal inú možnosť ako osobný bankrot.

Obdobná situácia sa deje aj pri lízingoch automobilov. Dlžník nezvládal splácať splátky v poslednom roku lízingu. Veriteľ pre porušenie povinností automobil odobral a predal. Napriek tomu ostala pohľadávka na istine okolo 2.500 €, z ktorej následne rástli úroky z omeškania. Ku dňu vyhlásenia konkurzu (začatie osobného bankrotu) bola pohľadávka vo výške takmer 9.000 €. 

Osobitnou kategóriou príslušenstva sú náklady na uplatnenie pohľadávky. Ak veriteľ podnikne právne kroky na vymáhanie dlhu, ako napríklad inkasné služby alebo právne poradenstvo, náklady spojené s týmito postupmi môžu byť považované za príslušenstvo pohľadávky. V prípade, že sa veriteľ rozhodne žalovať dlžníka na súde z dôvodu neuhradenej splatnej pohľadávky, v rozsudku sa vyčíslia aj súdne poplatky a náklady spojené so súdnym konaním. Tieto náklady sa následne pripočítajú k pôvodnej sume dlhu (istine). 

Pre veriteľov sú pohľadávky v kontexte času cennými papiermi. Nečinnosť dlžníka len spôsobuje nárast ich hodnoty. Nečakajte a riešte svoju situáciu včas. S Vašimi dlhmi si u nás poradíme, neváhajte a dohodnite si s nami stretnutie.