Správca

JUDr. Mária Lányiová 

zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

značka správcu: S1937 

Aktuálne speňažovaný majetok

Ford C Max EČV KE892JN 

3kVPK FCM.pdf

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania zverejnené v OV: 

Popis:Volkswagen Caddy  EČV KE397KR 

3kVPK VWC.pdf

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania zverejnené v OV: 

Popis:


Náhradné diely a vybavenie autoservisu

zoznam náhradných dielov.xls

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania zverejnené v OV: 

Popis:


Prihlásenie pohľadávok do konkurzu - všeobecné informácie


Podávanie prihlášky pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie zabezpečenej pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie súhrnnej prihlášky pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Služba umožňuje veriteľovi poprieť svoju pohľadávku v súlade s §32 zákona č. 7/2005 elektronickou formou. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj správca konkurznej podstaty využitím IS RU. Služba umožňuje úpadcovi, voči ktorému je vedené konanie namietať pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje úpadcu, veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je po spracovaní dostupná na webových stránkach RÚ a veriteľ (ak zadal kontaktné údaje umožňujúce elektronickú komunikáciu) je automaticky informovaný.

Podávanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky

Služba umožňuje veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nemá už nemá inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zaniká postavenie veriteľa a novému veriteľovi vzniká (ak doteraz veriteľom nebol). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.


Prihlásenie pohľadávok správcovi JUDr. Mária Lányiová


Pri vypĺňaní elektronických formulárov, prosím, nevpisujte a neupravujte automaticky vyplnený PREDMET v údajoch o správe. Vaša prihláška sa vďaka prednastavenému predmetu správy automaticky načíta aj do registra úpadcov.

Pre prihlásenie pohľadávky správcovi JUDr. Mária Lányiová, prejdite na službu kliknutím na odkaz nižšie:

Prebiehajúce konania

KESIL s.r.o.       https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=89292

31K/25/2023, Konkurz

Poľnohospodárske družstvo v Kyste https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=7303
1K/232/1998, Konkurz podľa 328/1991 Zb. Zákon o konkurze a vyrovnaní 


Oddlženia konkurzom:


Mackanič František https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=65577

26OdK/161/2021


Beniš Ján https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=84712

26OdK/28/2023


Balogová Žaneta https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=86729

26OdK/78/2023


Šütőová Gabriela https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=80355

30OdK/304/2022


Kináč Pavel https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=89279

87OdK/16/2023


Dzuriková Helena https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=89558

43OdK/139/2023


Miškovič Viktor https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=90614

87OdK/38/2023


Ferencová Ružena https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=93647

88OdK/87/2023


Šestko Ján https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=93645

26OdK/188/2023


Urbančíková Mária https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=93983

43OdK/205/2023


Budinský Pavol https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=94330

26OdK/203/2023


Sýkorová Radka, Bc. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=95704

32OdK/13/2024

Elektronická úradná tabuľa správcu

Benis_Vylucenie zo SM.pdf
Benis_Doplnenie SM.pdf
Palonder_Zrusenie K.pdf
OV KESIL odmena PS.pdf
OV KESIL 1.SV.pdf
OV vyhl. K Sykorova.pdf
SestkoSM.pdf
KEsil po lehote DUKE.pdf
Ferencova SM.pdf
Kesil SM.pdf
Sestko po lehote.pdf
OV KEsil2 predlz. lehoty SM.pdf
OV Kesil.pdf
OV Syk. Oznámenie čísla bankového účtu.pdf
OV Syk. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.pdf