Správca

JUDr. Mária Lányiová 

zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

značka správcu: S1937 

Aktuálne speňažovaný majetok

FIAT  PUNTO

stav: pojazdné, najazdené 142 000 km

konanie: 88OdK/85/2024


Prihlásenie pohľadávok do konkurzu - všeobecné informácie


Podávanie prihlášky pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie zabezpečenej pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie súhrnnej prihlášky pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Služba umožňuje veriteľovi poprieť svoju pohľadávku v súlade s §32 zákona č. 7/2005 elektronickou formou. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj správca konkurznej podstaty využitím IS RU. Služba umožňuje úpadcovi, voči ktorému je vedené konanie namietať pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje úpadcu, veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je po spracovaní dostupná na webových stránkach RÚ a veriteľ (ak zadal kontaktné údaje umožňujúce elektronickú komunikáciu) je automaticky informovaný.

Podávanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky

Služba umožňuje veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nemá už nemá inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zaniká postavenie veriteľa a novému veriteľovi vzniká (ak doteraz veriteľom nebol). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.


Prihlásenie pohľadávok správcovi JUDr. Mária Lányiová


Pri vypĺňaní elektronických formulárov, prosím, nevpisujte a neupravujte automaticky vyplnený PREDMET v údajoch o správe. Vaša prihláška sa vďaka prednastavenému predmetu správy automaticky načíta aj do registra úpadcov.

Pre prihlásenie pohľadávky správcovi JUDr. Mária Lányiová, prejdite na službu kliknutím na odkaz nižšie:

Elektronická úradná tabuľa správcu

OV vyhl. K Stanislav Šoltés.pdf
OV Mackanic po lehote.pdf
OV Ziga SM.pdf
OV Ganovska SM.pdf
OV vyhl. K Kokyová.pdf
OV nahl. do spisu Kokyová.pdf
OV SM Horvath.pdf
OV ozn nahl. spis Soltes.pdf
OV Horvath po lehote.pdf
PV Sestko PPP.pdf
OV Benis PPP.pdf
OV ukoncenie K Sykorova.pdf
OV c.u. Kokyová.pdf